طراحی پوستر فیلم

پوسترفیلم های بزرگ فرصت های تجاری بزرگی هستند. فیلم هایی مانند آواتار و سری فیلم های The Dark Knight نمونه های خارجی و سری اخراجی ها و جدایی نادر از سیمین نمونه های داخلی اینگونه فیلم ها هستند. [...]