مفهوم عکاسی صنعتی در تبلیغات

عکاسی صنعتی  : علاوه بر اینکه باید ویژگی های عکاسی تبلیغاتی را داشته باشد باید بتواند بیننده را به شوق برساند.در عکاسی صنعتی، صنعت و کارخانه و ماشین ها و فرآورده های صنعتی موضوع عکاسی صنعتی است. [...]