سررسید تبلیغاتی یک دفترچه ی یادداشت است که هر روز آن تاریخ دارد،این دفترچه قابلیت های زیادی دارد،یک دفتریست که میتوان از آن یکسال بطور کامل استفاده کرد.

و تنها دفتریست که میتوان از آن به عنوان تبلیغات استفاده کرد.

سررسید ها را میتوان بر اساس ویژگی های مختلفی دسته بندی کرد : ویژگی هایی همچون نوع جلد،نوع صحافی،ترکیب صفحات داخلی،حتی سایز سررسید دسته

بندی کرد.

معمولا سررسیدها سه بخش کلی دارند:

بخشی که درواقع در ابتدای صفحات آن است و مقدمه ی آن نام دارد میتواند شامل عکس های تبلیغاتی و مشخصات دارنده سررسید باشد،

بخش دیگر صفحات داخلی که شامل صفحه های تاریخ دار است. بخش آخر شامل شماره تلفن های ضروری یا برگه هایی برای یادداشت است.

سررسید ها را بر اساس ثبت تاریخ ها میتوان دسته بندی کرد:

  1. سررسید هایی که در آن هر صفحه مختص به یک روز مشخصی است که به آن سررسیدهای روزانه میگویند.
  2. سررسید هایی که در آنها جمعه در کنار پنجشنبه چاپ میشود و جایی برای یادداشت گذاری روز جمعه وجود ندارد که سررسیدهای روز شمار نام دارند.
  3. در بعضی از سررسید ها تنها دور روز ثبت میشود که سررسیدهای دو روز شمار نام دارند.
  4. نوع دیگر سررسید هایی هستند که تمام روزهای صفحه را در خود دارند و سررسیدهای هفتگی نام دارند.

 

 

 

انواع جلد برای سررسید ها:برای جلد سررسید ها میتوان از انواع مختلفی از جلدهایی که جنس سختی دارند استفاده شود که این جلد میتواند روکش های مختلفی داشته باشد.

انواع روکش ها:روکش هایی از جنس سلفون های مختلف :روکش چرم مصنوعی و طبیعی و….

انواع صحافی ها:همچنین سررسیدها با توجه به نوع آنها میتوانند صحافی های متفاوتی داشته باشند. صحافی هایی از نوع فنری-فنری مارپیچی-کلاسوری و…

انواع سایزها:سررسید ها در سایز های مختلفی با توجه به درخواست های مختلف دارنده ی آنها ساخته میشود اما بهترین سایز برای آنها سایز استاندارد است.

نظرات